Semalt: “WordPress Trackback” we “Pingback” spamyny nädip togtatmaly

Yzyna gaýtarylmalar we ýalňyşlyklar neşirýatçylar we bloggerler üçin muşdaklary bilen düşünişmek we ýazgylary arkaly okyjylar we yzarlaýjylar bilen manyly we peýdaly gepleşikleri dowam etdirmek üçin ajaýyp usuldyr. Yzyna gaýdýanlar, daşarky WordPress teswirleri hasaplanýar. Mysal üçin, bir web sahypasy dürli blog programma üpjünçiligini we makalalaryňyza baglanyşyk ulanýan bolsa, işleri barada size habar bermek üçin el bilen habar iberer. Beýleki tarapdan, pingbackler diňe WordPress-e degişlidir. Bu, diňe ikiňiz WordPress-i esasy mazmun dolandyryş ulgamy hökmünde ulananyňyzda kimdir biri siziň makalalaryňyza ýa-da blog ýazgylaryňyza baglanyp biljekdigini aňladýar. Bu ýagdaýda, web sahypalaryňyzyň ikisi-de ýazgylara dogry salgylanmak üçin yza gaýtarmalary işjeňleşdirmeli. Spamçylaryň köpüsi her gün yzarlaýan yzlaryny we yzlaryny yzarlamagy dowam etdirýärler.

Alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Frank Abagnale olardan dynmagyň we geljekde öňüni almagyň aňsat usullaryny hödürleýär.

Topsy bloklaýjy:

“Topsy Bloker” dürli usullar bilen işleýär we sahypaňyzyň her gün alýan yzlaryny we yzlaryny derňemegi maksat edinýär. Şeýle hem teswirleriňizi barlaýar we topsy.com ýaly bikanun çeşmeleri aýyrýar. Iberiji şeýle web sahypalaryndan bolsa, yzarlamalar we yza gaýdyşlar awtomatiki usulda spam hökmünde kesgitlener. Sahypaňyzyň spam teswirlerinden, ýalňyş ýazgylardan we yzarlamalardan azatdygyna göz ýetirmek üçin bu guraly gurnamaly we işjeňleşdirmeli.

Antispam ary:

Antispam arynyň WordPress blogçylary üçin meşhur we iň güýçli saýlawdygyny aýdyp bileris. Onda 200,000-den gowrak işjeň gurnama bar we yzarlamalary we yza gaýdyşlary aňsatlyk bilen barlamak üçin ýeke-täk mümkinçilikdir. Mundan başga-da, bu gural iň takyk teswirleri barlaýar we web sahypaňyzdaky nädogry teswirleri aýyrýar. Sazlamalar> Antispam ary opsiýasyndan gurnap bilersiňiz, programma mugt. Adaty sazlamalar, talaplaryňyza we blogyň ýerlerine esaslanyp islendik wagt redaktirläp bolýar. Şeýle-de bolsa, şahsy blogyňyz ýa-da başlangyç web sahypaňyz bar bolsa, onuň başlangyç sazlamalary ýeterlikdir.

WP-SpamShield Spama garşy:

WP-SpamShield ajaýyp we ajaýyp programma bolup, göz öňünde tutmaly, sebäbi bu yza gaýdyşlyklardan we yzarlamalardan dynmaga kömek edýär. Sahypaňyza Captcha awtomatiki girizýär we ähli myhmanlardan şol Captcha-ny barlamak maksady bilen girmegini soraýar. Şeýle-de bolsa, okyjylaryňyzyň käbiri şol tassyklama prosesine ynanmazlygy mümkin, şoňa görä redaktirläp bilersiňiz. Bu ulgam, blogyňyzy ýa-da web sahypaňyzy gözden geçirjek botlary ýapmaz. Munuň ýerine, spam teswirlerinden dynarsyňyz we bu plugin gorag diwarlary ýaly işleýär. Spam teswirleri özleri petiklenýär, ýöne administrator meýdanyndan sazlamalary düzüp, Sazlamalar> WP-SpamShield opsiýasyna basyp bilersiňiz.

Netije - gara sanawda açar sözler bar bolsa, teswirleri awtomatiki spam diýip belläň:

WordPress ýokardaky usullardan başga-da, teswirleri, yza gaýdyşlary we yzarlamalary aňsatlyk bilen barlamaga mümkinçilik berýär, bir zat ähmiýetsiz bolsa spam diýip belläp bileris. Açar sözleri ýa-da sözlemleri öz içine alýan islendik teswirler petiklenmeli we ýazgylaryňyzdan derrew aýrylmaly. Duýduryşlary almasaňyzam, şol teswirleri WordPress-iň administrator meýdanyndan pozmaly.

mass gmail